Algemene voorwaarden

Pelgrum Vink Materialen BV

1.        AANBIEDINGEN
     1.        Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen. Verkoper is niet eerder gebonden, dan nadat hij de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.
     2.        Tenzij uitdrukkelijk door koper bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, kan verkoper volstaan met levering van de gebruikelijke handelskwaliteit.
     3.        Eventuele door koper gestelde van de Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht, indien en voorzover deze door verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

      2.        PRIJS
     1.        Tenzij anders vermeld, geldt de prijs af magazijn, exclusief B.T.W., emballagekosten, eventueel aan de grens te heffen rechten en vereiste keuringskosten.
 2.        Indien na de datum van aanbieding één of meer der kostprijsfaktoren een verhoging ondergaan is verkoper gerechtigd bij de aanvaarding van de opdrachten de prijs dienovereenkomstig te verhogen.

      3.        VALUTARISICO
Indien de overeengekomen prijs is uitgedrukt in andere valuta dan Euro, is deze prijs gebaseerd op de wisselkoers van de Europese Bank, vastgesteld voor de betrokken valuta. Indien na de aanvaarding van de opdracht, doch voordat de goederen zijn geleverd een wijziging van meer dan 5 procent ten nadele van de Euro valuta optreedt in deze wisselkoers, is verkoper gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

     4.        OVEREENKOMST TOT LEVERING
Elke overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarden dat uit de door verkoper in te winnen informatie blijkt dat de wederpartij voldoende kredietwaardig  wordt geacht.

      5.        LEVERINGSRISICO EN EIGENDOMSBEHOUD
      1.        Bestelde goederen worden geacht te zijn geleverd:
a.        bij franko levering op het moment van aankomst van het vervoermiddel;
b.        bij niet franko levering, zodra de vervoerder deze goederen ter verzending naar het door verkoper opgegeven adres in ontvangst heeft genomen;
c.        ingeval deze goederen door koper worden afgehaald, wat alleen mogelijk is tijdens de normale werktijden, wanneer zij ter verzending gereed liggen, nadat koper daarvan in kennis is gesteld;
d.        bij levering franko werk of magazijn van koper is verkoper niet verplicht de goederen verder te (doen) vervoeren dan tot waar het vervoermiddel, naar oordeel van de vervoerder, de plaats van bestemming op behoorlijke wijze met volle lading kan bereiken. Koper is verplicht aldaar de goederen in ontvangst te nemen en terstond na aankomst de goederen met voldoende personeel en eventueel materiaal voor diens rekening en risco te lossen;
e.        mocht het werk of magazijn niet op bovenvermelde wijze te bereiken zijn, dan heeft de verkoper het recht de lading zo dicht mogelijk bij het werk of magazijn ter lossing aan te bieden, waarbij het in de 2e alinea van dit artikel bepaalde van toepassing blijft;
f.         een en ander geldt ook bij niet-franko levering, indien de verkoper het vervoer verzorgt;
g.        alle schade ontstaan uit het niet nakomen van kopers verplichtingen in dit artikel omschreven, kunnen op de koper worden verhaald.
2.        Zodra de goederen ter verzending gereed liggen zoals bedoeld in artikel 1c of zijn ingeladen ter verzending naar het door koper opgegeven adres, draagt koper daarvan het risico, daaronder begrepen het risico van alle direkte of indirekte schaden, welke aan of door deze goederen voor koper.
3.        Gehele of gedeeltelijke franko levering heeft op de vorenbedoelde overgang van het risico op koper geen invloed, evenmin een verklaring in de vrachtbrief dat alle schaden gedurende het vervoer voor rekening zijn van afzender.
4.        Ook indien verkoper het vervoer verzorgt reizen de goederen niettemin voor risico van koper.
5.        De goederen blijven eigendom van verkoper tot volledige koopprijs en eventuele renten zijn voldaan.

     6.        LEVERTIJD
     1.        Verkoper geeft zich alle moeite, om de goederen op tijd af te leveren, zonder echter enige aansprakelijkheid voor het overschrijden van een leveringstermijn op zich te nemen. De keuze van het vervoermiddel is bij verkoop franko werk of magazijn van verkoper.
2.        Indien is overeengekomen, dat de levering bij gedeelten of ,,op afroep” zal plaatshebben, wordt elk gedeelte of elke afroep alleen afzonderlijke levering beschouwd.

      7.        OVERMACHT
      1.        Ingeval verkoper door overmacht is verhinderd de overeenkomst uit te voeren ongeacht of deze nog niet of slechts gedeeltelijk is uitgevoerd, heeft hij te zijner keuze  het recht om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten voor de duur van het gevolg der overmacht, dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder tot enige schade vergoeding te zijn gehouden.
2.        Indien koper hem daartoe schriftelijk aanmaant is verkoper verplicht zich binnen 14 dagen ten aanzien van zijn keuze als vorenbedoeld te verklaren.
3.        Onder overmacht wordt verstaan: transportmoeilijkheden, in- en uitvoerbelemmeringen, misoogsten, stoppen van import, vertragingen in de aanvoer en aflevering, overheidsmaatregelen, brand en andere ernstige bedrijfstoringen, sabotage en gewapende akties, onlusten, staking en uitsluiting van werklieden en voorts alle andere omstandigheden, waardoor naleving van de overeenkomst redelijkerwijs van verkoper niet kan worden gevergd.

      8.        RECLAMES
      1.        Indien niet binnen 1 maal 24 uur na ontvangst van de geleverde goederen uitdrukkelijk is gereclameerd zowel telefonisch als schriftelijk over de hoeveelheid en over de kwaliteit van de levende materialen, dan zijn de hoeveelheden op de vrachtbrieven of op de afleveringsbonnen vermeld bindend en wordt de kwaliteit goed geacht.
2.        Andere reclames dienen binnen 8 dagen na faktuurdatum door koper per aangetekend schrijven bij de verkoper te zijn ingediend met een nauwkeurige motivering.
3.        Indien de reclame gegrond is bevonden, zal de verkoper hetzij een redelijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de faktuurwaarde der goederen ten aanzien waarvan de reclame terecht werd ingediend, hetzij deze goederen voor eigen rekening vervangen, zulks te zijner keuze en onder voorbehoud dat de gereclameerde goederen desgewenst door verkoper zijn terugontvangen.
4.        Eventueel reclames betreffende een bepaalde levering ontslaan koper er niet van verplichting tot betaling of opschorting van betaling.
5.        Tijdens de reclameperiode en erna, als de reclame gegrond is, dienen de goederen toch zorgvuldig behandeld te worden, zodat geen kwaliteitsteruggang optreedt.

      9.        BETALING
      1.        Indien koper niet binnen 30 dagen na faktuurdatum heeft betaald wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper het recht over het faktuurbedrag per de datum waarop deze termijn is verlopen, een rente te berekenen van 1% per maand vanaf de vervaldatum tot aan de ontvangst door verkoper, alsmede met 15% inkassokosten.
2.        Alle betalingen dienen zonder korting of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van verkoper of door overschrijving of storting op het op de faktuur aangegeven bankrekeningnummers.
3.        Eventueel door verkoper te maken inkasso-, wissel- en protestkosten, alsmede gerechtelijke en andere kosten ter invordering van het hem verschuldigde komen voor rekening van koper.
4.        Verkoper heeft steeds het recht, door hem gewijzigde omstandigdheden, ook ingeval andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen de levering of verdere levering van goederen afhankelijk te stellen van vooruitbetaling, betaling à kontant of betaling van een voorschot op de koopprijs.

      10.       ONTBINDING
Indien koper niet, niet behoorlijk of tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem voortvloeit uit deze of enige andere met verkoper gesloten overeenkomst, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf van koper, wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper het recht, zonder enige ingebreke stelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat aan die verplichting is voldaan, of de overeenkomst  geheel of ten dele te ontbinden, zulks naar zijnerkeuze, zonder tot enigen schadevergoeding te zijn gehouden. Onverminderd de aan verkoper overigens toekomende rechten is verkoper gerechtigd bij gehele of gedeeltelijke ontbinding der overeenkomst, vergoeding te vorderen van kosten, schaden en interresten. Ingeval verkoper de uitvoering der overeenkomst opschort dan wel de overeenkomst geheel of ten dele ontbindt, is iedere vordering, welke verkoper heeft of krijgt op koper, dadelijk en ineens opeisbaar.

      11.       ZADEN
Zaden worden netto geleverd
GARANTIE: Verkoper is niet aansprakelijk voor slechte resultaten die met het geleverde behaald worden en voor de gevolgen daarvan.
EMBALLAGE: Pallets, containers en kratten die niet retour worden gezonden, alsook benodigde, worden in rekening gebracht.Binnen een week moet schriftelijk worden opgegeven waar de pallets, containers en kratten die niet onmiddellijk worden teruggenomen opgeslagen zijn of worden. Lege zakken worden niet teruggenomen.
KEURING: Indien door koper keuringseisen worden voorgeschreven die de gebruikelijke keuringseisen te boven gaan, zal verkoper de hieraan verbonden extra kosten aan koper in rekening brengen.
De onder keuring van de N.A.K. Tuinbouw staande zaden worden geleverd met herkomstcertificaat. Voorzover in onze eigen voorwaarden niet anders is bepaald, gelden voor het overige de voorwaarden van de „International Seed Federation (I.S.F.) 1 juli 2016” en de Algemene Voorwaarden voor de Handel in Landbouwzaden (A.V.H.Z.)” d.d. 21 januari 2002.

      12.       PLANTEN
Voorzover in onze eigen voorwaarden niet anders is bepaald, gelden de „Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland 2008. Onder nr.42/2008 gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag.”

      13.       RECHT
Het Nederlandse recht is op de overeenkomst van toepassing.
De rechter in het arrondissement Arnhem is competent.